ipacenter in Bocholt - repräsentative Büro- und Gewerbeflächen und bietet darüber hinaus professionelles Facilitymanagement (Gebäudemanagement)
         
     

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud
ipacenter GmbH
Schlavenhorst 88a
46395 Bocholt
Duitsland

Telefoon         +49 (0)28 71 / 289-366
Telefax           +49 (0)28 71 / 289-340
E-mail:           christian.ferber@wm-group.de

Zetel van de vennootschap: Bocholt
Inschrijving in handelsregister bij: Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister 11980
BTW ident.nr.: DE 266 43 21 57

Directie:
Hans-Wilhelm Löhr

Webdesign
Werbeagentur
4smartmedia - Agentur für visuelle Medien
Nordstr. 52
46399 Bocholt
www.4smartmedia.deUitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur staat op generlei wijze in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Tegen de auteur gerichte aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard en die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, worden in principe niet gehonoreerd, tenzij de auteur aantoonbaar opzettelijk in gebreke of grovelijk nalatig is geweest. Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor (delen van) de site onaangekondigd te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (‘hyperlinks’) die vallen buiten het gebied waarvoor de auteur verantwoordelijk is, geldt diens aansprakelijkheid uitsluitend in die gevallen waarin hij kennis heeft genomen van de inhoud ervan en van hem in technisch opzicht en in redelijkheid gevergd zou kunnen worden het gebruik in geval van onwettige informatie te voorkomen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale informatie op de gelinkte pagina’s te herkennen was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op inhoud of auteurschap van de gelinkte c.q. verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte c.q. verbonden pagina’s die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor vermeldingen van derden in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarop een externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en vooral voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en merken- en naamrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het vigerende merken- en naamrecht en onder de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Het noemen van een handelsmerk prejudicieert geenszins ten aanzien van het al of niet bestaan van merkenrechten op de betreffende naam. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) in te voeren, verstrekt de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik maken en betalen van alle aangeboden diensten is – voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid kan worden gevergd – ook zonder vermelding van zulke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of van een pseudoniem toegestaan. Het gebruik door derden van de in het kader van het impressum e.d. gepubliceerde contactgegevens als postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen is niet toegestaan t.b.v. het toezenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie. Juridische stappen tegen de verzenders van zogeheten spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waar vanuit naar deze pagina is verwezen. Mochten afzonderlijke onderdelen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtsregels, dan blijven de overige onderdelen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

 

 

ipacenter GmbH | Schlavenhorst 88a, 46395 Bocholt | Telefon: +49 (0)2871 289-366 | E-Mail: christian.ferber@wm-group.de   

Contact Impressum Datenschutz